Hơn 40 clients
Trong và ngoài nước

Tôi đã có cơ hội làm việc với hơn 40 nhãn hàng trong và ngoài nước trong 05 năm làm việc nhằm mang tới những câu chuyện văn hóa sau mỗi bức ảnh.