BÁNH MỲ MINH NHẬT

CHI TIẾT DỰ ÁN
Dự án quay clip cho Bánh Mỳ Minh Nhật dưới hình thức Food Art kết hợp motion.
Production Team
Food Stylist: Minh Hiền.
Year2020
Hours12