SHARETEA

CHI TIẾT DỰ ÁN
Dự án quay clip cho nhãn trà sữa Sharetea Food Art kết hợp motion.
Production Team
Food Stylist: Minh Hiền.
Year2019
Hours12